L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR OBLIGAT A RETORNAR 150.000 EUROS DE LES AJUDES QUE HAVIA DE DESTINAR ALS COMERÇOS

25 d’abril de 2022

L’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”) de l’Ajuntament de Llucmajor  continua sense saber gestionar els diners públics i, a un any de concloure la legislatura, els ciutadans, empreses i comerços del municipi continuem patint el pitjor ajuntament en els pitjors moments que es recordin.La prova la tenim amb la gestió dels diners per a la reactivació econòmica post pandèmia, ja que dels 2.044.611 € disponibles, tan sols n’ha repartit 592.500, és a dir, un 29 %.

L’Ajuntament de Llucmajor al març de l’any passat va signar un conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca pel qual l’Ajuntament rebia 272.305,71 euros de cada institució amb el compromís de convocar subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les restriccions sanitàries associades a la COVID-19.

Però les dues convocatòries d’ajudes convocades per l’Ajuntament de Llucmajor foren un fracàs, ja que només s’ha concedit ajudes per un valor de 592.500 €, de les quals cada institució se’n fa càrrec de 197.500 €.

En aquest sentit, el regidor de Més per Llucmajor, Miquel Serra, explica que “a banda del fet que els sectors econòmics del municipi han vist minvades la seva capacitat de reactivació a causa de la mala gestió de l’equip de govern, ara a més a més l’Ajuntament de Llucmajor es veu obligat a retornar 150.000 euros al Govern balear i Consell de Mallorca a raó de 75000 cadascun per no haver-ho repartit adequadament”.

CAMPANYA DE BONS PER CONSUM

A banda d’aquestes ajudes, Serra destaca a més “la funesta gestió de la campanya de bons per consum que han estat tot un èxit a tots els municipis de Mallorca on s’han dut a terme”. En aquest sentit, el regidor informa que dels 300.000€ disponibles, l’Ajuntament de Llucmajor només n’ha donat 4730. “La gestió d’aquesta campanya hauria de fer empegueir a tots els membres de l’equip de govern però especialment al batle i a la regidora de comerç perquè és un sistema de reactiva econòmica que ha triomfat a tots els municipis on s’ha realitzat”.

En definitiva l’Ajuntament encara té pendent per repartir més d’un milió sis-cents mil euros per repartir sense que fins al moment s’hagin vist moviments en aquest sentit. Apunt de començar el mes de maig, no han convocat aquestes ajudes, com a mostra el pla de subvencions que serà aprovat la setmana vinent no les contempla.

MÉS PER LLUCMAJOR TITLLA D’IRRRESPONSABLE I TEMERARI EL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE VALLGORNERA

11 d’abril 2022

Des de MÉS per Llucmajor titllam “d’irresponsable i temerari” el projecte de dotació
de clavegueram de les urbanitzacions de Cala Pi, Vallgornera i es Pas, atès que el
projecte d’assistència tècnica i la direcció d’obra de la dotació de serveis i estació
depuradora presenta un seguit de mancances des d’un punt de vista econòmic,
tècnic, social i ambiental.


En aquest sentit, el regidor de MÉS per Llucmajor, considera que “l’aprovació de la
modificació de crèdit d’1,1 milions d’euros en el passat ple és un “brindis al sol” per
part de l’equip de govern, ja que saben que aquesta no és la solució que necessita
la zona”.


Cal recordar que el projecte ha d’incloure la construcció d’una xarxa de clavegue-
ram per buit a les tres urbanitzacions. A més d’una depuradora a la zona i les obres
per dotar o remodelar la totalitat de serveis a les zones urbanes d’abastiment, enllu-
menat públic, asfaltat i voravies.


Des d’un punt de vista econòmic, no hi ha cap ajuda previst d’Europa, Madrid, el
Govern balear o el Consell de Mallorca, a les quals es pugui adherir l’Ajuntament
de Llucmajor per afrontar aquesta obra. Només existeix el compromís del Govern
de les Illes Balears per construir la depuradora.

En aquest sentit, Serra adverteix que “l’elevat cost d’aquest projecte farà que cada propietari hagi de fer front al pagament de 30.000€ en contribucions especials, una quantitat difícilment assumible
per molts de veïns”. Serra recorda que “parlam d’un projecte descomunal de prop de 43 milions d’euros i l’Ajuntament de Llucmajor mai no ha emprès una inversió d’aquesta
envergadura”.


Per la seva banda, l’Ajuntament hauria d’assumir entre 5 i 10 milions d’euros del
romanent de tresoreria però a l’hora de fer-ne ús pensam que ja no podrà per les
limitacions de despesa que actualment estan suspeses.

DUBTES SOCIALS


Al fet d’haver de pagar contribucions especials s’hi ha d’afegir la manca de “mà es-
querra” de l’Ajuntament de Llucmajor que a hores d’ara i amb unes contribucions
especials tan elevades a l’horitzó encara no s’ha reunit ni informat als veïnats de la
zona per explicar el projecte ni les seves conseqüències.


A més, Miquel Serra apunta que “des de MÉS per Llucmajor també estem preocu-
pats perquè no s’ha analitzat adequadament el creixement urbanístic i poblacional
que es podria desfermar en una zona que no està adequadament dotada de ser-
veis bàsics com ara escola o centre de salut entre altres”.

En aquest sentit, Serra afegeix que “tampoc està garantit l’abastiment d’aigua ni les connexions per carretera, ja que la d’urbanitzacions ja presenta símptomes de saturació”.

DUBTES AMBIENTALS

Especialment greu és el cas de l’existència a la zona de la Cova de Pas de Vall-
gornera que està protegida com a Zona d’Especial Conservació (ZEC). Serra expli-
ca que “no existeix un estudi d’impacte ambiental a la Xarxa Natura 2000 per tal de
complir amb requeriments de la legislació vigent”. No existeix un informe de reper-
cussions ambientals a la Xarxa Natura 2000 per tal de complir amb els requeri-
ments de la legislació vigent. Serra vol incidir en el fet que “la cova d’es Pas de Va-
llgornera és única, espectacular i no entenem com l’Ajuntament de Llucmajor la pot
amenaçar plantejant aquest projecte”.


Així mateix, el sòl urbà de les tres urbanitzacions és contigu als dos espais prote-
gits de la Xarxa Natura 2000, que són susceptibles de veure’s afectats per les ac-
tuacions, el LIC i ZEPA del Cap Enderrocat – Cap Blanc i el ZEC i ZEPA de l’arxipè-
lag de Cabrera. No es pot fer cap passa sense disposar dels informes ambientals
favorables. Realitzar una despesa d’1,1 milions d’euros sense conèixer la viabilitat
ambiental seria una gran irresponsabilitat.

DUBTES TÈCNICS

Amb tot, cal recordar que l’organisme de referència en l’àmbit geològic d’Espanya,
l’IGME (Instituto Geológico y Minero de España) va redactar un complet informe el
juny del 2017 sobre la zona i on a les seves conduccions en el qual advertia que
“una obre de clavegueram suposa un elevat risc d’enfonsament, per la qual cosa la
seva execució és molt poc viable i, en cas de fer-se hauria de comptar amb totes
les garanties necessàries per evitar riscos de col·lapse i alteracions del sistemaambiental de la cavitat”. L’IGME plantejava com alternativa la instal·lació de foses sèptiques estanques a cada habitatge, estratègia que es va seguir durant la passada legislatura.

CONCLUSIONS:

Són massa dubtes per a un projecte tan important i tenim la sensació que és l’enè-
sima ocasió on ens volen vendre fum, anunciant un projecte que difícilment podrà
executar-se. Però aquest pic el fum ens costarà 1,1 M d’euros d’un projecte amb
molta possibilitat haurà de romandre dins d’un calaix eternament.

Des de Més per Llucmajor demanam un estudi adequat de la situació que complei-
xi quatre eixos fonamentals:

1- Fer cas a l’IGME quan recomanava la creació d’una comissió mixta formada per
Ajuntament, altres administracions i experts per cercar la solució més adient. Fet
que no s’ha realitzat. També respecte a fer un estudi geofísic més complet, carrer
per carrer del projecte. No s’ha fet.
2- Xerrar amb els veïnats sobre el projecte i les conseqüències, econòmiques i so-
cials, d’aquest.
3- Fer un estudi econòmic i jurídic de les conseqüències de declarar no urbanitza-
ble de la zona (sobretot a la part afectada per la cova).
4- No fer la despesa de fer un projecte (1,1 M) fins que els dubtes s’hagin resolt de
forma adequad

MÉS DENUNCIA “MANCA DE CORATGE I DECISIÓ POLÍTICA” EN UNS PRESSUPOSTS QUE DEIXEN LLUCMAJOR SENSE INVERSIONS IMPORTANTS

25 de març de 2022

MÉS per Llucmajor ha denunciat que els pressuposts de 2022 fan evident la “manca de coratge i decisió política” l’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”), ja que no inclouen cap projecte ni inversió important i que solucioni problemes endèmics del nostre municipi.

En el decurs del debat del ple dels pressuposts, el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, va lamentar que en els tres darrers anys Llucmajor “no ha aconseguit cap subvenció provinent d’una convocatòria oberta i on s’hagués pogut competir amb projectes que han aconseguit altres municipis que sí que han fet els deures”.

En aquest sentit, Serra insistí en el fet que hi ha hagut convocatòries de subvencions del Govern balear i el Consell de Mallorca que “han passat per davant de nosaltres sense poder aprofitar-les”.

Des de MÉS denunciam que Llucmajor només ha aprofitat aquelles convocatòries nominals, les no competitives, per exemple les provinents del Consell de Mallorca i que gràcies a elles es reformarà la plaça Major de s’Arenal i el carrer del born i el de la rectoria a Llucmajor.Per Serra tot plegat respon a la “improvisació de l’equip de govern que ens ha fet arribar tard pràcticament per tot o directament, no arribar” a moltes convocatòries.

REGLES FISCALS

En la mateixa línia, des de MÉS per Llucmajor que tot i que l’any passat es varen aprovar transferències de crèdit per un valor de 12 milions d’euros, “continuam tenint la sensació que no s’ha aprofitat prou, ni en quantitat ni en ritme”.

En aquest sentit, Serra criticà que l’equip de govern “ha apostat per l’execució d’un nombre gran de petits projectes, que han col·lapsat completament l’Ajuntament. La nostra petició per al 2022 és concentrar la despesa en un nombre menor de projectes però de major entitat. Aquells que no es podran executar quan retornin les regles fiscals”.

Serra apunta que a hores d’ara el romanent de tresoreria ja supera els 35 milions d’euros, un fet que no és una bona notícia sabent que enguany serà, i ho lamentam, el darrer any on les regles fiscals estiguin totalment suspeses.

Finalment, el regidor ha recordat que en el debat dels pressuposts de 2021 MÉS per Llucmajor ja va advertir de “la importància de tenir els departaments claus de l’ajuntament adequadament dotats en matèria de personal. Un personal que està fent miracles amb els recursos limitats de què disposa”.

MÉS PER LLUCMAJOR ACONSEGUEIX PERLLONGAR EL TERMINI PER ADHERIR-SE A LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS

28 de febrer

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor celebrat dimecres va aprovar la moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual reclamàvem que l’Ajuntament es comprometés a ampliar en dos mesos el termini per adherir-se a la campanya de la ITR (Inspecció Tècnica de Residus).

La moció va sortir aprovada amb una esmena de l’equip de govern i en lloc de perllongar el termini dos mesos, se n’afegirà un. És a dir, el mes de març, atès que l’actual acaba el vinent dia 28 de febrer.

Així mateix, amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a dur a terme una campanya de comunicació per tal d’arribar a més usuaris. “Pensam que l’Ajuntament de Llucmajor no ha donat la informació adequada per arribar a la majoria de contribuents del municipi i això es fa palès amb la baixa adhesió de la campanya de la ITR de l’any passat que fou només d’un 25 %“, explica el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra.

En aquest sentit, Serra afegeix que “si la comunicació dels avantatges econòmiques d’adherir-se a aquest programa es fa correctament i es donen facilitats per apuntar-s’hi, no tenim cap dubte que els usuaris s’hi voldran adherir“.

Cal recordar que aquest programa permet als ciutadans i empreses que realitzin bones pràctiques en matèria de separació de residus, tenir una tarifa reduïda de la taxa de recollida i tractament de residus.

Volem animar a la gent a apuntar-se a aquest programa, ja que hi guanyem tots. D’una banda, l’economia familiar amb un estalvi i el medi ambient amb la reducció de la quantitat de residus a la incineradora”, conclou Serra.

APROVADA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DE MÉS PER LLUCMAJOR PER A LA RECUPERACIÓ DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1 de febrer de 2022

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar per unanimitat una moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual es compromet a recuperar els Consells Participatius tant territorials com sectorials durant 2022.

Així mateix, el document també recull una millora substancial pel que fa a la participació ciutadana en els plens de l’Ajuntament de Llucmajor, ja que el punt d’intervenció popular es realitzarà a l’inici de les sessions.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, explica que “pensam que si posam les intervencions a l’inici de les sessions, augmentarà la participació i assistència veïnal als plens de la Corporació Municipal perquè fins ara havien d’esperar al final de la sessió després dels precs i preguntes, cosa que s’arriba a allargar molt de temps”.
En aquest sentit, en la moció aprovada recordam que “el reglament de participació ciutadana aprovat la passada legislatura va avançar sensiblement els mecanismes de participació en el municipi amb la incorporació de la participació en els plens per part de ciutadans i associacions o la creació dels Consells territorials i sectorials”.

Tot plegat però ha d’anar seguit d’una campanya d’informació municipal mitjançant la qual l’Ajuntament de Llucmajor informi i promocioni els mecanismes de participació als plens per part de ciutadans i associacions.

Des de MÉS per Llucmajor tenim clar que la participació ciutadana és un dels eixos fonamentals de la democràcia. Els ciutadans han de formar part activa i contínua de la vida política del seu municipi i els representants polítics tenim l’obligació de facilitar totes les vies possibles per augmentar la participació ciutadana.

L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR TORNARÀ A PRESENTAR ELS PRESSUPOSTS FORA DE TERMINI PER TERCER ANY CONSECUTIU

26 de gener de 2022

L’Ajuntament de Llucmajor aprovarà els pressuposts municipals fora de termini per tercer any consecutiu.

Sembla que per l’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”) l’aprovació dels pressuposts no és una prioritat ni en uns anys que la previsió és més que necessària per a la ciutadania, sobretot, per totes aquelles persones, entitats i comerços i empreses més afectades per les conseqüències de la Covid-19.

Des de MÉS per Llucmajor hem de denunciar un cop més el fet que el de Llucmajor és un dels pocs ajuntaments de més de 20.000 habitants que no té aprovats els pressuposts de 2022. Palma, Calvià, Manacor, Inca, Ciutadella o Felanitx, entre molts altres, aprovaren els pressuposts d’enguany entre novembre i desembre de 2021.

El regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, critica que “el pressupost d’un ajuntament és el document que marca la línia de gestió del municipi i demostra que existeix un projecte definit però aquest ajuntament no ha presentat els pressuposts dins termini en cap ocasió un fet que consideram molt greu i més si tenim en compte que el de 2022 és ja el tercer, és a dir, ja haurien de tenir unes línies bàsiques d’actuació i gestió que demostrassin que tenen un projecte per tot el municipi però se veu que no és així”.

“Lluny d’això -afegeix Serra- tornaran a fer tard com han fet en totes les coses d’interès general aquesta legislatura i l’equip de govern demostra que estam patint el pitjor ajuntament en el pitjor moment per als ciutadans.  L’any passat varen ser el darrer de tots els ajuntaments de dimensions similars en aprovar els pressuposts i enguany duen el mateix camí”.

ESTUDI DE LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

18 de gener de 2022

Amb la finalització de l’any hem tengut accés a l’estat d’execució del pressupost 2021. Aquest document inclou els ingressos i despeses reals realitzades durant l’any.

A partir d’aquestes dades hem realitzat l’estudi de la situació de la taxa municipal de recollida i tractament de RSU.

INGRESSOS

Els ingressos han augmentat 1.100.000 euros respecte al 2020. Entre les causes d’aquesta variació hi ha la fallida implantació de la Inspecció Tècnica de Residus (RSU), una fallida que ve donada perquè només s’hi va apuntar una de cada quatre llars llucmajoreres. La conseqüència és que l’Ajuntament de Llucmajor ha ingressat 800.000 euros més.

El segon increment, uns 200.000 euros, provendria del major control sobre les construccions en rústic (habitatges que fins ara no pagaven aquesta taxa) i la tercera causa de l’augment d’ingressos estaria l’augment en el reciclatge dels llucmajorers, que ha provocat que els ingressos per la venda del material provinent de la recollida selectiva hagin augmentat uns 100.000 euros (un 25% més que a l’any anterior).

INGRESSOS
Taxa servei de recollida i tractament de RSU7983361,3
Venda material recollida selectiva398733,1
Total ingressos8382094,4

DESPESES

Les despeses també han sofert diferències al llarg del 2021. La diferencia principal és la disminució dels residus recollits i incinerats que han suposat una disminució en 500.000 euros de la despesa. Aquest estalvi tornaria a ser gràcies als llucmajorers i llucmajoreres que realitzen unes bones pràctiques a l’hora de separ adequadament els residus i també a la menor activitat comercial i turística provocada per la COVID-19.

DESPESES
Transport i gestió parcs verds, vigilància i recollida volum i poda1.744.622,10
Treball altres empreses recollida selectiva i parcs verds30.468,00
Servei seguiment dels servei de recollida, transport i parcs verds51.310,28
Electricitat i aigua a parcs verds4.326,75
Servei de recollida dels contenidors selectiva205.067,10
Servei recollida i transport de RSU – FCC1.707.026,65
Cost personal ajuntament afectat al servei819.600,00
Cost maquinària i vehicles municipals171.700,00
Assegurança responsabilitat civil general5.000,00
Subministraments i despeses diverses10.000,00
Despesa variable160.000,00
Planta de valorització – TIRME1.506.692,04
Gestió final de residus – MAC INSULAR362.634,27
Lloguer maquinaria RSU1.595,78
Cost personal ajuntament afectat al servei78.700,00
Publicitat campanyes RSU18.000,00
Cost recaptació de la taxa48.866,85
TOTAL DESPESES RECOLLIDA I TRACTAMENT RSU6.925.609,82

CONCLUSIÓ

L’ajuntament incompleix l’article 24 deL Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals quan diu que l’import recaptat per les taxes no pot excedir el cost real del servei. Amb les dades aportades per l’Ajuntament de Llucmajor sobre l’execució del pressupost, es mostra que el 2021 la taxa de recollida i tractament de Residus Sòlids Urbans recapta 1,4 milions d’euros més del que gasta per prestar aquest servei.

L’Ajuntament n’és conscient i ho amaga. Al mes d’octubre la taxa es va debatre al ple i des de MÉS per Llucmajor vàrem advertir de la manca d’un informe preceptiu que informàs sobre la relació d’ingressos i despeses. L’equip de govern en solitari va aprovar la taxa per al 2022, amb els vots en contra de l’oposició i els advertiments per parts dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament sobre la irregular tramitació de la taxa.

L’equip de govern no està compensant adequadament al ciutadà que realitza bones pràctiques mediambientals, separant adequadament els seus residus. El reciclatge al 2021 ha augmentat un 25% respecte a l’any anterior sense que aquest fet i l’estalvi associat per a l’ajuntament hagi repercutit sobre el ciutadà compromès.

Tampoc s’està convidant al ciutadà perquè s’adhereixi al programa d’Inspecció Tècnica de Residus ITR.

L’estalvi de 100 euros als bars i restaurants s’ha comprovat com un acte de propaganda, de postureig. Aquesta mesura té un cost de 14.000 €, quan com hem vist la quantitat disponible és 100 vegades superior. Amb una taxa ben ajustada, cada habitatge, cada comerç, cada negoci podria experimentar una rebaixa de la seva taxa en un percentatge superior al 20%.

Una millora del servei que espera s’eternitza. Recordar que el 2019 es va deixar molt avançat el projecte del nou servei de recollida i tractament de residus, una millora del servei necessària i esperada pels llucmajorers.

LES OBRES DE LA PLAÇA “TARONJA” FA CINC MESOS QUE ESTAN ATURADES

29 de desembre de 2021

L’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”) de l’Ajuntament de Llucmajor té aturades les obres de millora de la plaça Reina Maria Cristina de s’Arenal des de fa cinc mesos, no dona informació de cap mena i no sembla que tengui cap pla de futur per acabar la reforma.

El mateix passa amb la piscina de s’Arenal on s’hi havien de fer unes tasques de manteniment, actualment no s’hi du a terme cap intervenció i no hi ha previsió de fer-hi res en un futur pròxim.

Des de MÉS per Llucmajor reclamam a l’Ajuntament de Llucmajor comandat per Eric Jareño (PP) que acceleri les obres de la coneguda popularment com a plaça Taronja i les millores a la piscina per tal que les obres a les dues infraestructures estiguin enllestides com més aviat millor.
El regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, que la passada legislatura fou el regidor delegat de s’Arenal, lamenta la situació “d’abandonament” que viu la zona costanera des de 2019 i, sobretot, la paralització de les obres de la plaça Taronja i les millores a la piscina.

En aquest sentit, Serra apunta que “el projecte de les obres de la plaça Taronja el deixàrem pressupost i a punt d’adjudicar la passada legislatura i, si van per aquest camí, passaran quatre anys i no hauran acabat les obres”. “És una llàstima perquè era important arribar a la temporada turística vinent sense les molèsties i la mala imatge de les obres però veim que l’equip de govern no fa res per aconseguir-ho: ni informa ni dona cap explicació del motiu pel qual les obres estan aturades”.

Maria Barceló i Miquel Serra visitaren les obres de la plaça el passat estiu.

Pel que fa a la piscina de s’Arenal, “la desinformació per part de l’equip de govern és la mateixa: no diuen res, el recinte esportiu fa ja mig any que està tancat, sembla que no tenen cap previsió de futur i els residents a la zona no poden gaudir d’aquest servei”.
Foto: La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, i el regidor Miquel Serra, visitaren les obres de la plaça Taronja el passat estiu per comprovar la seva evolució.

L’EQUIP DE GOVERN DONA L’ESQUENA ALS CIUTADANS I ELS DEIXA SENSE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS UN ANY MÉS

16 DE DESEMBRE DE 2022

L’equip de govern (PP-Asi-Pi-exVox) incompleix novament un acord del ple de l’Ajuntament de Llucmajor i no executa projectes pendents de 2018 ni posa en marxa novament els pressupostos participatius municipals.


A les acaballes de 2020 des de MÉS per Llucmajor presentàrem una moció, que fou aprovada per unanimitat, i mitjançant la qual reclamàvem l’execució dels projectes del procés participatiu de 2018 durant la legislatura anterior i recuperar la figura dels pressupostos participatius en el decurs de l’any 2021.


La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, critica que “aquest pacte s’ha avesat a no respectar l’Ajuntament de Llucmajor i més en concret el ple de la institució incomplint constantment acords que s’hi aproven”. “És del tot inadmissible que aprovin una moció i després no executin els acords”, afegeix.

Amb la moció de la formació ecosobiranista el ple de l’Ajuntament acordava executar els tres projectes pendents: la millora de la ruta saludable per caminar a Llucmajor (50.000€), fomentar la pràctica esportiva al parc Joan Ferre de s’Arenal (50.000€) i fomentar l’ús de la bicicleta a Urbanitzacions (50.000€).


En aquest sentit, Barceló lamenta que “conscients de la seva incapacitat per gestionar, als regidors del pacte liderat pel PP els fa fòbia obrir les portes a la participació ciutadana com vàrem fer nosaltres la passada legislatura i no només això sinó que a més a més, no executen els projectes del darrer procés de participació ciutadana que deixàrem pressupostats”.