MÉS PER LLUCMAJOR ACONSEGUEIX PERLLONGAR EL TERMINI PER ADHERIR-SE A LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS

28 de febrer

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor celebrat dimecres va aprovar la moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual reclamàvem que l’Ajuntament es comprometés a ampliar en dos mesos el termini per adherir-se a la campanya de la ITR (Inspecció Tècnica de Residus).

La moció va sortir aprovada amb una esmena de l’equip de govern i en lloc de perllongar el termini dos mesos, se n’afegirà un. És a dir, el mes de març, atès que l’actual acaba el vinent dia 28 de febrer.

Així mateix, amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a dur a terme una campanya de comunicació per tal d’arribar a més usuaris. “Pensam que l’Ajuntament de Llucmajor no ha donat la informació adequada per arribar a la majoria de contribuents del municipi i això es fa palès amb la baixa adhesió de la campanya de la ITR de l’any passat que fou només d’un 25 %“, explica el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra.

En aquest sentit, Serra afegeix que “si la comunicació dels avantatges econòmiques d’adherir-se a aquest programa es fa correctament i es donen facilitats per apuntar-s’hi, no tenim cap dubte que els usuaris s’hi voldran adherir“.

Cal recordar que aquest programa permet als ciutadans i empreses que realitzin bones pràctiques en matèria de separació de residus, tenir una tarifa reduïda de la taxa de recollida i tractament de residus.

Volem animar a la gent a apuntar-se a aquest programa, ja que hi guanyem tots. D’una banda, l’economia familiar amb un estalvi i el medi ambient amb la reducció de la quantitat de residus a la incineradora”, conclou Serra.

APROVADA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DE MÉS PER LLUCMAJOR PER A LA RECUPERACIÓ DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1 de febrer de 2022

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar per unanimitat una moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual es compromet a recuperar els Consells Participatius tant territorials com sectorials durant 2022.

Així mateix, el document també recull una millora substancial pel que fa a la participació ciutadana en els plens de l’Ajuntament de Llucmajor, ja que el punt d’intervenció popular es realitzarà a l’inici de les sessions.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, explica que “pensam que si posam les intervencions a l’inici de les sessions, augmentarà la participació i assistència veïnal als plens de la Corporació Municipal perquè fins ara havien d’esperar al final de la sessió després dels precs i preguntes, cosa que s’arriba a allargar molt de temps”.
En aquest sentit, en la moció aprovada recordam que “el reglament de participació ciutadana aprovat la passada legislatura va avançar sensiblement els mecanismes de participació en el municipi amb la incorporació de la participació en els plens per part de ciutadans i associacions o la creació dels Consells territorials i sectorials”.

Tot plegat però ha d’anar seguit d’una campanya d’informació municipal mitjançant la qual l’Ajuntament de Llucmajor informi i promocioni els mecanismes de participació als plens per part de ciutadans i associacions.

Des de MÉS per Llucmajor tenim clar que la participació ciutadana és un dels eixos fonamentals de la democràcia. Els ciutadans han de formar part activa i contínua de la vida política del seu municipi i els representants polítics tenim l’obligació de facilitar totes les vies possibles per augmentar la participació ciutadana.

L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR TORNARÀ A PRESENTAR ELS PRESSUPOSTS FORA DE TERMINI PER TERCER ANY CONSECUTIU

26 de gener de 2022

L’Ajuntament de Llucmajor aprovarà els pressuposts municipals fora de termini per tercer any consecutiu.

Sembla que per l’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”) l’aprovació dels pressuposts no és una prioritat ni en uns anys que la previsió és més que necessària per a la ciutadania, sobretot, per totes aquelles persones, entitats i comerços i empreses més afectades per les conseqüències de la Covid-19.

Des de MÉS per Llucmajor hem de denunciar un cop més el fet que el de Llucmajor és un dels pocs ajuntaments de més de 20.000 habitants que no té aprovats els pressuposts de 2022. Palma, Calvià, Manacor, Inca, Ciutadella o Felanitx, entre molts altres, aprovaren els pressuposts d’enguany entre novembre i desembre de 2021.

El regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, critica que “el pressupost d’un ajuntament és el document que marca la línia de gestió del municipi i demostra que existeix un projecte definit però aquest ajuntament no ha presentat els pressuposts dins termini en cap ocasió un fet que consideram molt greu i més si tenim en compte que el de 2022 és ja el tercer, és a dir, ja haurien de tenir unes línies bàsiques d’actuació i gestió que demostrassin que tenen un projecte per tot el municipi però se veu que no és així”.

“Lluny d’això -afegeix Serra- tornaran a fer tard com han fet en totes les coses d’interès general aquesta legislatura i l’equip de govern demostra que estam patint el pitjor ajuntament en el pitjor moment per als ciutadans.  L’any passat varen ser el darrer de tots els ajuntaments de dimensions similars en aprovar els pressuposts i enguany duen el mateix camí”.

ESTUDI DE LA TAXA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

18 de gener de 2022

Amb la finalització de l’any hem tengut accés a l’estat d’execució del pressupost 2021. Aquest document inclou els ingressos i despeses reals realitzades durant l’any.

A partir d’aquestes dades hem realitzat l’estudi de la situació de la taxa municipal de recollida i tractament de RSU.

INGRESSOS

Els ingressos han augmentat 1.100.000 euros respecte al 2020. Entre les causes d’aquesta variació hi ha la fallida implantació de la Inspecció Tècnica de Residus (RSU), una fallida que ve donada perquè només s’hi va apuntar una de cada quatre llars llucmajoreres. La conseqüència és que l’Ajuntament de Llucmajor ha ingressat 800.000 euros més.

El segon increment, uns 200.000 euros, provendria del major control sobre les construccions en rústic (habitatges que fins ara no pagaven aquesta taxa) i la tercera causa de l’augment d’ingressos estaria l’augment en el reciclatge dels llucmajorers, que ha provocat que els ingressos per la venda del material provinent de la recollida selectiva hagin augmentat uns 100.000 euros (un 25% més que a l’any anterior).

INGRESSOS
Taxa servei de recollida i tractament de RSU7983361,3
Venda material recollida selectiva398733,1
Total ingressos8382094,4

DESPESES

Les despeses també han sofert diferències al llarg del 2021. La diferencia principal és la disminució dels residus recollits i incinerats que han suposat una disminució en 500.000 euros de la despesa. Aquest estalvi tornaria a ser gràcies als llucmajorers i llucmajoreres que realitzen unes bones pràctiques a l’hora de separ adequadament els residus i també a la menor activitat comercial i turística provocada per la COVID-19.

DESPESES
Transport i gestió parcs verds, vigilància i recollida volum i poda1.744.622,10
Treball altres empreses recollida selectiva i parcs verds30.468,00
Servei seguiment dels servei de recollida, transport i parcs verds51.310,28
Electricitat i aigua a parcs verds4.326,75
Servei de recollida dels contenidors selectiva205.067,10
Servei recollida i transport de RSU – FCC1.707.026,65
Cost personal ajuntament afectat al servei819.600,00
Cost maquinària i vehicles municipals171.700,00
Assegurança responsabilitat civil general5.000,00
Subministraments i despeses diverses10.000,00
Despesa variable160.000,00
Planta de valorització – TIRME1.506.692,04
Gestió final de residus – MAC INSULAR362.634,27
Lloguer maquinaria RSU1.595,78
Cost personal ajuntament afectat al servei78.700,00
Publicitat campanyes RSU18.000,00
Cost recaptació de la taxa48.866,85
TOTAL DESPESES RECOLLIDA I TRACTAMENT RSU6.925.609,82

CONCLUSIÓ

L’ajuntament incompleix l’article 24 deL Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals quan diu que l’import recaptat per les taxes no pot excedir el cost real del servei. Amb les dades aportades per l’Ajuntament de Llucmajor sobre l’execució del pressupost, es mostra que el 2021 la taxa de recollida i tractament de Residus Sòlids Urbans recapta 1,4 milions d’euros més del que gasta per prestar aquest servei.

L’Ajuntament n’és conscient i ho amaga. Al mes d’octubre la taxa es va debatre al ple i des de MÉS per Llucmajor vàrem advertir de la manca d’un informe preceptiu que informàs sobre la relació d’ingressos i despeses. L’equip de govern en solitari va aprovar la taxa per al 2022, amb els vots en contra de l’oposició i els advertiments per parts dels serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament sobre la irregular tramitació de la taxa.

L’equip de govern no està compensant adequadament al ciutadà que realitza bones pràctiques mediambientals, separant adequadament els seus residus. El reciclatge al 2021 ha augmentat un 25% respecte a l’any anterior sense que aquest fet i l’estalvi associat per a l’ajuntament hagi repercutit sobre el ciutadà compromès.

Tampoc s’està convidant al ciutadà perquè s’adhereixi al programa d’Inspecció Tècnica de Residus ITR.

L’estalvi de 100 euros als bars i restaurants s’ha comprovat com un acte de propaganda, de postureig. Aquesta mesura té un cost de 14.000 €, quan com hem vist la quantitat disponible és 100 vegades superior. Amb una taxa ben ajustada, cada habitatge, cada comerç, cada negoci podria experimentar una rebaixa de la seva taxa en un percentatge superior al 20%.

Una millora del servei que espera s’eternitza. Recordar que el 2019 es va deixar molt avançat el projecte del nou servei de recollida i tractament de residus, una millora del servei necessària i esperada pels llucmajorers.

LES OBRES DE LA PLAÇA “TARONJA” FA CINC MESOS QUE ESTAN ATURADES

29 de desembre de 2021

L’equip de govern (PP-C’s-PI-ASI- “Vox”) de l’Ajuntament de Llucmajor té aturades les obres de millora de la plaça Reina Maria Cristina de s’Arenal des de fa cinc mesos, no dona informació de cap mena i no sembla que tengui cap pla de futur per acabar la reforma.

El mateix passa amb la piscina de s’Arenal on s’hi havien de fer unes tasques de manteniment, actualment no s’hi du a terme cap intervenció i no hi ha previsió de fer-hi res en un futur pròxim.

Des de MÉS per Llucmajor reclamam a l’Ajuntament de Llucmajor comandat per Eric Jareño (PP) que acceleri les obres de la coneguda popularment com a plaça Taronja i les millores a la piscina per tal que les obres a les dues infraestructures estiguin enllestides com més aviat millor.
El regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, que la passada legislatura fou el regidor delegat de s’Arenal, lamenta la situació “d’abandonament” que viu la zona costanera des de 2019 i, sobretot, la paralització de les obres de la plaça Taronja i les millores a la piscina.

En aquest sentit, Serra apunta que “el projecte de les obres de la plaça Taronja el deixàrem pressupost i a punt d’adjudicar la passada legislatura i, si van per aquest camí, passaran quatre anys i no hauran acabat les obres”. “És una llàstima perquè era important arribar a la temporada turística vinent sense les molèsties i la mala imatge de les obres però veim que l’equip de govern no fa res per aconseguir-ho: ni informa ni dona cap explicació del motiu pel qual les obres estan aturades”.

Maria Barceló i Miquel Serra visitaren les obres de la plaça el passat estiu.

Pel que fa a la piscina de s’Arenal, “la desinformació per part de l’equip de govern és la mateixa: no diuen res, el recinte esportiu fa ja mig any que està tancat, sembla que no tenen cap previsió de futur i els residents a la zona no poden gaudir d’aquest servei”.
Foto: La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, i el regidor Miquel Serra, visitaren les obres de la plaça Taronja el passat estiu per comprovar la seva evolució.

L’EQUIP DE GOVERN DONA L’ESQUENA ALS CIUTADANS I ELS DEIXA SENSE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS UN ANY MÉS

16 DE DESEMBRE DE 2022

L’equip de govern (PP-Asi-Pi-exVox) incompleix novament un acord del ple de l’Ajuntament de Llucmajor i no executa projectes pendents de 2018 ni posa en marxa novament els pressupostos participatius municipals.


A les acaballes de 2020 des de MÉS per Llucmajor presentàrem una moció, que fou aprovada per unanimitat, i mitjançant la qual reclamàvem l’execució dels projectes del procés participatiu de 2018 durant la legislatura anterior i recuperar la figura dels pressupostos participatius en el decurs de l’any 2021.


La portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, critica que “aquest pacte s’ha avesat a no respectar l’Ajuntament de Llucmajor i més en concret el ple de la institució incomplint constantment acords que s’hi aproven”. “És del tot inadmissible que aprovin una moció i després no executin els acords”, afegeix.

Amb la moció de la formació ecosobiranista el ple de l’Ajuntament acordava executar els tres projectes pendents: la millora de la ruta saludable per caminar a Llucmajor (50.000€), fomentar la pràctica esportiva al parc Joan Ferre de s’Arenal (50.000€) i fomentar l’ús de la bicicleta a Urbanitzacions (50.000€).


En aquest sentit, Barceló lamenta que “conscients de la seva incapacitat per gestionar, als regidors del pacte liderat pel PP els fa fòbia obrir les portes a la participació ciutadana com vàrem fer nosaltres la passada legislatura i no només això sinó que a més a més, no executen els projectes del darrer procés de participació ciutadana que deixàrem pressupostats”.

MÉS RECLAMA SOLUCIONS URGENTS PER S’ARENAL

12 de novembre de 2021

MÉS per Llucmajor denuncia l’abandonament que pateix aquesta legislatura la zona costanera de s’Arenal per part de l’Ajuntament de Llucmajor. Miquel Serra, regidor de MÉS que la passada legislatura fou el regidor de s’Arenal, apunta que “no només tenen aturats els projectes que els hi deixarem en marxa o a punt d’adjudicar sinó que fins i tot han estat del tot incapaços de dur a terme les seves pròpies iniciatives“.

El llistat d’iniciatives per transformar s’Arenal que estaven en marxa gràcies o a punt de començar gràcies a la gestió del pacte anterior és extens:

– Obres de millora de la plaça Reina Maria Cristina aturades.

– PAC de s’Arenal bloquejat I sense que cerquin solucions.

– Millores a Gran i General Consell aturades.

– Via Verda no se sap res.

– Adequació del Torrent dels Jueus aturada.

A banda de tot això:

– Piscina Municipal de s’Arenal tancada des de l’estiu i sense data d’obertura.

– Conversió en ús exclusiu per a vianants de la plaça Major de s’Arenal aturada quan és un projecte que ve subvencionat en bona part pel Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears.

Noves propostes de MÉS:

– Compra del solar de l’antic camp de futbol Antoni Roses permetria desbloquejar el PAC.

– Una pista d’Atletisme.

Amb tot plegat Serra afirma que “a banda de tirar endavant el que varen trobar, han estat del tot incapaços de posar en marxa les seves pròpies iniciatives com ara la millora de la plaça Major“.

Serra lamenta aquesta deixadesa: “Pel pacte anterior, tot i que sempre es pot fer millor, s’Arenal era una prioritat i així ho vàrem demostrar amb fets. Ara, el pacte que governa Eric Jareño deu estar massa entretingut amb lluites internes i abandonen el que és el seu deure que no és altre que gestionar per millorar el municipi i en aquest cas el nucli de s’Arenal que hauria de ser sempre una prioritat per l’Ajuntament de Llucmajor, ja que és una zona madura que necessita millores urgents”.

MÉS PER LLUCMAJOR DENUNCIA QUE L’EQUIP DE GOVERN DEIXA PERDRE 400.000 EUROS D’AJUDES EUROPEES AL COMERÇ LOCAL

19 de setembre de 2021

Des de Més per Llucmajor hem de tornar a denunciar que la passivitat i manca de ganes de fer feina de l’equip de govern deixa perdre ajudes europees per valor de 400.000€ per al comerç local del municipi.

En la passada Junta de Govern Local, la regidora de Comerç, Noemí Getino, ja va anunciar que l’Ajuntament de Llucmajor no presentarà cap projecte a la línia d’ajudes europees de 200.000 per estímul del comerç local perquè “no es veu capaç de presentar i executar un projecte d’aquesta envergadura”, segons consta en l’acte de la Junta de Goverm Local.

A aquesta línia d’ajudes d’Europa anomenada “Next generation” s’hi poden presentar 2 projectes per valor de 200.000 € amb la qual cosa l’equip de govern llucmajorer deixa perdre 400.000€.

La portaveu de Més per Llucmajor, Maria Barceló, lamenta que Getino no aprofiti aquesta ajuda i ho justifiqui en la manca de “temps i personal”. “En els temps que passam i amb les dificultats que té el petit comerç no ens podem permetre el luxe de deixar perdre aquestes ajudes directes”, apunta Barceló qui critica el pacte de govern: “Un Ajuntament com el de Llucmajor ha de treure temps i recursos d’on sigui per presentar-se a aquestes línies d’ajudes perquè l’estructura administrativa ho permet, altra cosa és que políticament hagin estat tot el mes d’agost de vacances i desconnectats de la realitat”, apunta.

Barceló recorda que “la passada legislatura l’equip de govern del qual formàvem part va destacar per aconseguir milers d’euros d’ajudes externes i en vàrem fer bandera perquè vàrem demostrar que fent feina, gestionant i presentant a totes les ajudes i subvencions vàrem poder tirar endavant múltiples projectes sense posar un euro de l’Ajuntament. De fet, aconseguírem eixugar el deute municipal i tirar projectes endavant gràcies a la bona gestió de tots els regidors i els seus departaments en matèria de gestió i sol·licitud de subvencions”.

En aquest sentit, recorda la compra de Cas Coix, la reforma de la plaça Taronja de s’Arenal, la millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals i esportives, la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, entre moltes altres iniciatives.

L’EQUIP DE GOVERN DE LLUCMAJOR NO ES COMPROMET A CONSOLIDAR EL PERSONAL INTERÍ EN ABÚS DE TEMPORALITAT

1 d’octubre de 2021

L’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor va evitar en el passat ple adquirir un compromís institucional per tal de consolidar el personal interí en abús de temporalitat, en votar en contra d’una moció de MÉS per Llucmajor mitjançant la qual reclamàvem que es prenguin mesures urgents per a consolidar els llocs de feina d’aquests treballadors.


En el document demanàvem que l’Ajuntament de Llucmajor insti als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat que adoptin una solució legislativa per desplegar l’article 61.6 de l’EBEP i publicar la llei necessària que acrediti l’excepcionalitat de la situació actual que permeti que els nous processos d’oferta pública s’implementin amb un calendari òptim i ràpid, i que es prioritzi la funcionarització del personal que presta serveis públics i s’aturin les externalitzacions dels serveis públics.
També que l’Ajuntament de Llucmajor demani a les administracions públiques de les Illes Balears que adoptin el sistema de concurs per a adquirir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquells llocs de treball temporals o d’interinitat per vacant de les administracions públiques i del sector públic instrumental, ateses les condicions excepcionals del personal en abús de temporalitat, que permeti exercir les competències en funció pública de les Illes Balears com a solució al conflicte de l’alt percentatge d’interinitat a les nostres administracions.


Finalment reclamàvem que l’Ajuntament de Llucmajor, mentre es tramiten les iniciatives legislatives es comprometi a no aprovar noves ofertes públiques d’ocupació i a les convocatòries en marxa, sempre que sigui possible legalment, se suspengui el cessament d’interins per no afectar la continuïtat en
l’administració del personal afectat per l’abús de temporalitat. A més, cal implementar un sistema extraordinari temporal d’estabilització durant aquest període.


El regidor Miquel Serra explica que “des de l’equip de govern ens diuen que ja fan feina per millorar aquesta situació però si realment és així, pensam que entre totes les formacions amb representació municipal hauríem d’haver aprovat la nostra moció per unanimitat perquè quedés per escrit un compromís real de voler millorar la situació del personal interí en abús de temporalitat”.