PROPOSTES DE MÉS PER LLUCMAJOR PER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19

Introducció

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les conseqüències econòmiques i socials associades farà que haguem d’aportar tots el millor de nosaltres.
Ens trobam davant moltíssims de canvis inesperats i situacions difícils d’afrontar. Per aquest motiu ens posam a disposició del govern municipal i tractarem d’evitar l’enfrontament. Empatitzam amb les dificultats que trobarà el govern municipal per fer front a la crisi.
Des de Més per Llucmajor consideram que és moment de ser propositius i constructius,. Per aquest motiu totes les nostres propostes seran conegudes i debatudes amb el govern municipal abans de fer-se públiques.

Situació econòmica actual de l’Ajuntament Llucmajor

Superàvit 2019: 8.779.795,96 €
Romanent de tresoreria a 31 de desembre 2019: 16.129.136,63 € Deute: 0 €

La situació actual del municipi és favorable. L’Ajuntament ha de ser capaç, sense que la seva estabilitat es vegi amenaçada, de mobilitzar els recursos suficients per ajudar a minimitzar les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Cal exigir al Govern de l’estat l’autorització per a utilitzar aquests recursos.

Propostes per reforçar els serveis socials

Com bé diu el pla «cuida Llucmajor» ha de ser uns dels eixos principals i segurament aquell que precisa una actuació més urgent.
Per aquest motiu, reiteram la sol·licitud feta a la junta de portaveus del 4 de maig sobre la necessitat urgent de reforçar el departament de Serveis Socials amb incorporacions de professionals que ajudin a reforçar el servei que ha d’atendre un nombre creixent d’usuaris. Han passat dues setmana sense que s’hagi executat el reforç urgent acordat. És cert que durant aquest temps s’ha fet l’oferta mitjançant el SOIB d’una plaça de treballador social. Un reforç massa petit per la càrrega actual dels Serveis Socials Municipals i on els treballadors socials han de suportar un volum
d’expedients que duplica el que seria desitjable. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

1. Reforçar de forma urgent, decidida i diligent la plantilla de treballadors socials municipals. Per donar compliment a allò que vàrem acordar a la junta de govern i sobretot per atendre adequadament als ciutadans del municipi de Llucmajor que així ho sol·licitin la contractació per 6 mesos d’un mínim de cinc treballadors socials nous.

2. Resoldre la borsa de treball de treballadors i treballadores socials actualment pendent de la correcció de la segona prova. En absència d’una borsa d’interins, procedir a la contractació urgent i extraordinària del personal necessari mitjançant l’oferta de les places necessàries al SOIB.

3.També s’ha anunciat l’ampliació en el nombre d’educadors. Demanam que aquests educadors siguin contractats de manera directa per l’Ajuntament. No consideram adequat que l’Ajuntament no disposi de cap educador social dins la plantilla municipal, fet que s’hauria d’arreglar de forma imminent si volem donar estabilitat i qualitat al servei.

4.Demanam que el departament de serveis socials ens faci arribar un informe de situació del departament. Amb la quantitat d’usuaris/famílies ateses, quantitat de les ajudes atorgades i el ràtio d’expedients que cadascun dels membres del departament està tramitant. També estaria bé tenir una planificació i temporalització de les modificacions reglamentàries necessàries.
L’emergència social provocada per la crisi sanitària del coronavirus ens exigirà més recursos que mai per assegurar que els ciutadans tenguin cobertes les necessitats bàsiques. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

5.Incrementar les partides destinades a ajudes per necessitats urgents i compra d’aliments. Un increment que ha d’executar-se de forma immediata vist que la partida pressupostaria està esgotada completament.

6.Moltes de les ajudes, tenen com a requisit l’empadronament. Facilitar l’empadronament a aquelles persones que no disposin actualment d’un habitatge.

7.Cercar vies de col·laboració amb les diferents xarxes de solidaritat existents al municipi: (Càritas, Creu Roja, Sos Mama, Mallorca sense famílies, …).

Propostes per reduir l’impacte econòmic sobre famílies i sector econòmic local

La crisi sanitària i l’aturada produïda pel confinament, ha posat al descobert totes les febleses del nostre model econòmic que ho aposta tot al turisme i l’especulació urbanística.
Serà necessari alleugerir les càrregues a les famílies, empreses i autònoms locals afectats. El gruix de les mesures i una part molt importants dels recursos econòmics han d’anar a reduir l’impacte sobre les famílies i el sector econòmic local. Aquest 2020 les regles fiscals quedaran superades per tot arreu però també hem de preveure la caiguda dels ingressos, tant pel que fa a les aportacions d’altres administracions, com pel que fa al que recaptarà l’Ajuntament per taxes i impostos. És important reservar romanents que ens permetin quadrar pressuposts els propers anys, que ens permetin preservar els serveis públics. Afortunadament no hem de tornar deute, fet que s’ha de valorar com mereix per afrontar aquesta crisi.
Encara és prest per definir amb detall aquestes mesures, sobretot si tenim en compte que aquestes mesures hauran d’anar avalades pels diferents tècnics de l’Ajuntament, però ja es pot començar a fer un esbós de com ha de ser aquestes mesures i quin abast global han de tenir. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

8. Decidir i marcar quin ha de ser el límit econòmic de les mesures plantejades per ajudar a les famílies, autònoms i empreses. La nostra proposta per aquest límit és la utilització del superàvit del 2019.

9.Fer la mínima modificació pressupostària possible. L’Ajuntament ha de seguir fent feina i donant feina a les empreses del municipi.

10.Les inversions previstes no s’han d’aturar, just al contrari, aquestes inversions s’han de reforçar ja que repercuteixen positivament al municipi amb la creació de llocs de feina i afavorint la dinamització econòmica de la zona.

11.La bonificació de les taxes recollida i tractament de fems com a mesura d’ajuda al petit comerç afectat.

12.La bonificació de la taxa d’Ocupació de Via Pública (terrasses i mercats) fins al 31 de desembre 2020. Retorn d’aquesta taxa als establiment que ja l’hagin pagada. Com a mesura d’ajuda al petit comerç afectat.

13.Cercar un mecanisme de compensació dels abonaments dels usuaris de les instal·lacions esportives fins que no es normalitzi completament el seu funcionament.

14.Davant la dificultat de fer modificacions sobre els imposts de cobrament obligatori municipal, facilitar la flexibilització dels terminis de pagament dels impostos (IBI, IVTM, …). Només és podran afegir a les mesures d’ajuda les empreses que estiguin al dia amb les seves obligacions legals i no facin servir instruments de frau fiscal o evasió a paradisos fiscals.

15.Posar en marxa un gran campanya de promoció del petit comerç local amb recursos econòmics suficients per a garantir-ne una bona difusió.

16.La creació d’una línia de subvenció destinada a autònoms i petit comerç per compensar els sobrecosts d’adaptació a les normes i protocols de seguretat.

17.El pressupost 2020 destinava una partida a les actuacions per part de les associacions culturals del municipi. Aquesta quantitat s’hauria de transferir enforma de subvenció, similar a la que varen gaudir el 2019.

18.Procedir amb celeritat amb el pagament de les factures pendents, sobretot a aquelles que afecten a petites i mitjanes empreses del municipi.

Propostes comunicatives

L’Ajuntament té l’obligació de ser corretja de transmissió de la informació de servei generada per les administracions públiques, tant aquella de procedència municipal com la que prové del Consell Insular, del Govern de les Illes Balears o del Govern d’Espanya. Aquestes són informacions de gran importància i és necessari que arribin a tothom.
Els llucmajorers viuen aquest episodi amb greu preocupació. Hem de contribuir a traslladar aquesta informació, si pot ser, de manera ordenada, entenedora i pedagògica, i hem de resoldre els dubtes que se’n derivin. Les xarxes socials per la seva capacitat de penetració i la web municipal per la seva capacitat d’aglutinar tota aquesta informació han de ser les nostres eines principals de comunicació. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

19.L’Ajuntament ha d’augmentar l’esforç de comunicació sobre totes les ajudes i rendes socials existents. S’està generant informació de rellevància sobre les prestacions per desocupació, ajudes al lloguer, moratòria hipoteques, renda social garantida, entre altres.

20.Continuam demanant la creació d’un directori d’informació COVID a la web municipal, com han fet tots els grans municipis de Mallorca com ara Palma, Calvià, Inca, Manacor i Marratxí.

21.A les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) i web municipal hi ha una absència pràcticament absoluta d’informació de servei procedent d’altres administracions. No entenem l’absència d’aquesta informació i esperam s’esmeni aquesta omissió.

22.L’Ajuntament s’ha d’abstenir en aquests moment per fer propaganda, no és el moment. És el moment de donar al ciutadà la informació que necessita. Un parell d’exemples que esperam siguin aclaridors:

Aquesta informació no és útil, no té vocació de servei, si no va acompanyada del sistema de contacte que han d’utilitzar els ciutadans per disposar d’aquests serveis.

23.L’Ajuntament ha de respectar les ordenances municipals respecte l’ús de les llengües oficials. Tenim un reglament d’usos lingüístics vigent. S’ha de complir i fer complir.

Propostes de bon govern

A la junta de portaveus del 4 de maig vàrem decidir la creació d’una comissió informativa amb la mateixa representativitat que el Ple per informar i debatre sobre els plans d’acció. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

24.La creació immediata d’aquesta comissió, que tendrà una periodicitat quinzenal. Reduint-se aquesta periodicitat quan els temes a tractar i la urgència d’aquest així ho requereixin. Aquestes reunions tendran una convocatòria oficial amb l’ordre del dia dels temes a tractar.

25.L’equip de govern municipal serà l’encarregat de presentar les propostes i se cercarà el màxim consens amb la resta de forces polítiques amb representació al ple de l’ajuntament de Llucmajor. Quan aquest consens no sigui possible, es procedirà a la votació de les propostes.

26.L’equip de govern municipal es compromet a no presentar cap mesura sense que l’oposició hagi estat informada i escoltada.

Propostes de protecció per al personal municipal

La rebaixa en les mesures de confinament durà associat el retorn progressiu de la feina presencial a l’Ajuntament, aquest retorn s’ha de fer amb les màximes garanties de seguretat possibles. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

27.Només obligar al retorn d’aquell personal que no pugui desenvolupar correctament la seva feina a distància. Mantenir el caràcter preferent de la feina a distància sempre que sigui possible.

28.L’Ajuntament garantirà la protecció de la salut dels treballadors públics municipals. Garantint que puguin realitzar la seva feina mantenint la distància mínima de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció.

29.L’Ajuntament proporcionarà els EPIs adequats i els renovarà sense superar els temps d’ús d’aquests.

Propostes de millora de la mobilitat

Per aconseguir un poble pensat per la gent que hi viu, els infants, la gent gran, els negocis, els esportistes i els vianants. Per poder caminar de forma segura i amb les distàncies de seguretat establertes per salut pública, proposam:

30.Destinar carrils de vehicles a vianants, alliberar trànsit a carrers secundaris, mesures de pacificació del trànsit dins el municipi, tancar carrers als cotxes i destinar més espai públic als vianants.

MÉS PER LLUCMAJOR CELEBRA QUE S’HAGIN TORNAT A INSTAL·LAR ELS PILONS DE DELTA-MAIORIS

6 de març de 2020

Finalment sembla que el seny ha guanyat dins l’equip de govern i s’han tornat a posar els elements de seguretat a la zona del litoral del Delta-Maioris. Així mateix, celebram que, segons sembla ser, l’assessor Pascual serà destituït del seu càrrec.

Com vàrem advertir, els esmentats pilons de seguretat foren retirats via decret de Batlia signat pel regidor de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, amb un informe de en contra de la Policia Local. Gaffar ho va fer sense tenir cap competència, a esquena dels seus socis de govern i per a beneficiar a l’assessor del seu partit, Miquel Pascual. És una prova que evidencia no només la poca idoneïtat de Pascual per ocupar el càrrec d’assessor sinó de la manera de fer i les intencions polítiques del seu partit.

Més per Llucmajor celebram, una vegada més, haver aconseguit una reculada de l’equip de govern. A les acaballes de 2019 ja vàrem aconseguir la rectificació amb les aportacions als partits polítics i ara, entre tots, ho hem tornat a aconseguir.

En el cas dels pilons, ens preocupa especialment la nul·la assumpció de responsabilitats per part del senyor Gaffar i també que, ara per ara, el batle Eric Jareño no s’hagui manifestat públicament sobre un cas flagrant d’assumpció de les responsabilitats de Batlia (signatura d’un decret) per part d’un soci d’un altre partit.

Continuarem atents, fent una oposició activa i denunciant els abusos d’aquest equip que dona més problemes que solucions i, sobretot, espectacles públics de desavinences entre socis que no fan més que malmenar el bon nom del poble de Llucmajor.

WhatsApp Image 2020-03-05 at 17.34.38

MÉS PER LLUCMAJOR EXIGEIX AL BATLE JAREÑO QUE DESTITUEIXI EL REGIDOR I L’ASSESSOR DE LLIBERTAT LLUCMAJOR

3 de març de 2020

Més per Llucmajor exigeix al batle de Llucmajor, Eric Jareño, que destitueixi de les seves funcions al regidor Alexandro Gaffar de Llibertat Llucmajor i cessi a l’assessor Miquel Pascual, pel que considerem que és un cas flagrant de prevaricació, abús de poder, atribució de funcions indegudes i i tracte de favor.

Ens referim al cas denunciat en el passat ple pel regidor d’EL PI, Bernadí Vives qui demanà explicacions a Gaffar sobre el seu decret de Batlia mitjançant el qual ordenava retirar uns pilons de seguretat a la zona litoral del Delta-Maioris. Aquesta retirada d’elements de seguretat, va en contra de l’informe realitzat per la Policia Local, l’informe afirma que la retirada dels pilons posa en perill la integritat física de ciutadans i ciutadanes.
Consideram molt greu que un regidor signi un decret de Batlia sobre un tema tan sensible, sense ser-hi el regidor competent, contradient l’informe policial i a esquena de la resta de partits de l’equip de govern municipal.
Però el fet s’agreuja si consideram que la retirada ha estat per beneficiar els interessos privats del seu assessor i membre destacat del seu partit, Miquel Pascual. Un assessor que demostra, un pic més, la seva falta d’idoneïtat pel càrrec que ocupa i que, a més a més, suposa un cost de 40.000 euros anuals per a l’Ajuntament de Llucmajor.
Llucmajor no pot tornar als temps del caciquisme i els amiguismes i aquest és un cas flagrant i evident d’una pràctica que pensàvem erradicada de l’administració local. És per això que insistirem a depurar responsabilitats i demanam al batle Jareño que destitueixi i cessi als senyors Gaffar i Pascual, ja que el seu silenci còmplice demostraria la seva incapacitat de control i comandament dins l’Ajuntament de Llucmajor.
pilonsdelta

MÉS PER LLUCMAJOR LAMENTA LA MANCA D’INVERSIONS EN EL PRESSUPOST DE 2020 I ADVERTEIX QUE TORNA L’AMENAÇA DEL DÈFICIT A L’AJUNTAMENT

27 de febrer de 2020

El regidor de Més per Llucmajor, Miquel Serra, criticà en el decurs del ple de debat dels pressuposts de 2020 celebrat ahir, que l’equip de govern no inclou cap inversió de collita pròpia. “No hi ha cap inversió prevista excepte les que vàrem aconseguir la passada legislatura“, apuntà Serra qui a la vegada va celebrar que  aquestes es mantinguin “sobretot quan fa molt poc les vàreu intentar desvirtuar i posar en dubte”.

Serra al·ludeix als projectes deixats a punt d’executar la passada legislatura com són la millora de la senyalització del terme municipal, la plaça Reina Maria Cristina de s’Arenal, l’adquisició del teatre (tancat aquest passat dilluns) o l’eix cívic Gran i General Consell de s’Arenal. “Llevat del que vos deixàrem a punt, no heu inclòs res més”, va retreure Serra. 

En aquest sentit, el regidor de Més afegí que “imaginau si és trist el capítol d’inversions que a la recent presentació del pressupost vàreu anunciar una inversió d’1.100.000 euros per a la compra d’un solar pel PAC de Llucmajor i ara resulta que és una inversió que no apareix al pressupost i que és fum com va quedar palès a la passada comissió informativa en la qual ens digueren que no hi ha solar”.

D’altra banda, més lamenta que en el capítol d’inversions “tenim 0 euros per arreglar voravies, 0 euros per parcs infantils, 0 euros per millora i manteniment de jardins i 0 euros en arreglar asfalts en mal estat”.

En la mateixa línia, Serra va retreure que “ja vàreu deixar escapar una oportunitat amb les Inversions Financerament Sostenibles 2019, on tenint 7 milions de romanent per gastar, només es presentaren projectes per 1,5M d’€ dels quals només s’ha executat finalment 1 milió d’euros“. Afegí que “ara deixau escapar una altra oportunitat al pressupost 2020 i haurem d’esperar, com a mínim, a final d’any amb la convocatòria de les Inversions Financerament Sostenibles del 2020. Un any i mig per començar a fer coses. La legislatura passa molt aviat i els ciutadans segueixen esperant unes inversions necessàries que no arriben”.

DEUTE ZERO

Des de Més per Llucmajor consideram que és especialment greu aquesta manca d’inversions i d’iniciatives quan la passada legislatura aconseguirem eixugar un deute que quan arribàrem a 2015 era de més de 40 milions d’euros. De fet, “si hi ha una gran notícia en aquests pressuposts és que per primer pic d’ençà que tenim record, no hem de pagar interessos ni amortitzam deute”, afegí Serra que titllà de “curiós” que a la presentació dels pressuposts l’equip de govern no mencionés aquest fet. “Per ventura ignoren expressament que han trobat un ajuntament sanejat per tapar les seves mancances en la gestió i sobretot en el malbaratament de les esmentades inversions financerament sostenibles”, apunta.

FANTASMES DEL PASSAT

Pel que fa als detalls de fons dels comptes, per Més per Llucmajor amb els pressuposts de 2020 tornen els fantasmes del passat, com la possibilitat de tornar a tenir dèficit en l’acabar l’any. Va afegir que “amb aquests pressuposts s’incompleix el Pla Econòmic Financer (PEF) amb el qual vos vàreu comprometre fa just 5 mesos”, lamenta Serra qui informa que, segons s’abstreu del document, “tot indica que s’incomplirà la regla de despesa el 2019 i si no es fan retallades la de 2020, a més els pressuposts 2020 no s’han presentat d’acord amb el pla enviat al Ministeri d’Hisenda”. “Incompliu completament el vostre PEF, ara ja no podeu donar les culpes als altres i n’haureu d’assumir les conseqüències i responsabilitats. Presentau un pressupost que planteja molts dubtes referents als ingressos i no ho dic jo, ho diu el servei d’intervenció i li diria qualsevol persona que hagi analitzat l’estat d’execució de l’any anterior”.

CONCLUSIÓ

En conclusió amb l’aprovació dels pressuposts 2020 tenim un mal pressupost tant en les formes, presentats amb 4 mesos de retards, com en el fons. On posau en perill un altre pic l’estabilitat econòmica municipal, amb un equip de govern incapaç de posar-se d’acord en les prioritats d’aquest municipi. On els personalismes i els egos fan inviable que surti res positiu. Uns pressuposts que no aprofiten la situació econòmica actual municipal, on ja no s’ha d’amortitzar deute ni pagar interessos i amb un important romanent de tresoreria.

MÉS PER LLUCMAJOR DENUNCIA LA MANCA DE GESTIÓ I D’INICIATIVES PRÒPIES L’EQUIP DE GOVERN

El partit critica la inactivitat dels regidors i regidores que només tramiten les projectes que trobaren en marxa de l’anterior pacte.

Més per Llucmajor denuncia que els regidors i regidores de l’actual equip de govern de dretes no ha presentat cap projecte propi d’envergadura i viu de la tramitació de les iniciatives que es deixaren en marxa la passada legislatura.
Tot i que hi ha projectes que posàrem en marxa amb els socis del pacte en el passat mandat que han quedat dins un calaix, estem satisfets que almanco es continuï amb la gestió d’alguns dels pilars pels quals apostàrem des de Més per Llucmajor amb els nostres socis de govern:
– Millores en la gestió de la residència.
– Posada en marxa del servei de recollida selectiva porta a porta.
– Adquisició del teatre.
– Instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics.
– Millora gestió punts verds.
– Obres de millora a voravies ronda Migjorn.
– Senyalització d’activitats turístiques i esportives.
– Millora paviment de rutes cicloturístiques.
– Millora enllumenat públic.

És a dir, només han estat capaços d’executar projectes que els hi deixàrem enllestits. En els més de vuit mesos que duen a l’Ajuntament de Llucmajor, el pacte actual ha dilapidat l’eficiència que aconseguirem recuperar. Els actuals mandataris han estat incapaços d’aportar ni un projecte nou durant aquest període. Especialment greu i preocupant és el cas dels projectes presentats com a Inversions Financerament Sostenibles. Tot i tenir 7.000.000 d’euros gastadors, s’executarà menys del 15% d’aquesta quantitat inicial i d’aquests els nostres governants no han trobat necessari destinar ni un euro en millora del paviment o voravies dels carrers, ni un euro en la millora en parcs infantils o ni un euro en millora dels edificis municipals.

PÈRDUA DE SUBVENCIONS

Així mateix, tornen a passar per davant dels nostres ulls convocatòries de subvencions sense que siguin aprofitades pels nostres governants. En la passada legislatura, tots els regidors i regidores amb la col·laboració dels treballadors municipals, aprofitàrem moltes ajudes i subvencions com ara de l’impost de turisme sostenible (dos milions d’euros) o quatre subvencions del Consorci Borsa allotjaments turístics per un import de gairebé dos milions d’euros més.
Aquesta tasca permeté continuar fent inversions i duent a terme iniciatives, és a dir, gestionant, amb un cost zero per les arques municipals. D’això se’n diu feina, cosa que els actuals regidors i regidores sembla que no estan disposats a fer.
Amb tot plegat, volem mostrar la nostra preocupació per l’alentiment de projectes de s’Arenal: plaça Reina Maria Cristina, Eix cívic Gran i General Consell, millora al llit del torrent dels jueus o la Via Verda planejada a l’antic traçat de les vies del tren de s’Arenal a Llucmajor.
I per acabar d’enfonsar l’eficiència municipal hem de fer notar que el pressupost de l’Ajuntament que s’hauria d’haver aprovat el novembre de l’any passat, a hores d’ara encara ni ha iniciat la seva tramitació i no estarà operatiu, en el millor dels casos, fins a mitjans mes de març.
Amb tot, volem recordar també altres exemples de la manca de gestió com és el cas ja denunciat públicament per Més per Llucmajor, del retrocés en matèria cultural, tant en qualitat com en quantitat durant aquest període, ja que s’han reduït un 40 per cent aquesta legislatura.

MÉS PER LLUCMAJOR DENUNCIA QUE L’EQUIP DE GOVERN INCOMPLEIX LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Aquesta legislatura no s’ha penjat cap document al portal de transparència a banda de l’actualització de la Corporació municipal

31 de gener de 2020

Més per Llucmajor critica que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor té abandonat el portal de transparència municipal, obert amb l’impuls de tots els regidors de l’anterior pacte. No es tracta d’un tema banal, atès que s’està incomplint clarament la llei de transparència, aprovada el 2013, ja que aquesta obliga als ajuntaments a publicar de forma periòdica i actualitzada la informació rellevant per garantir la transparència sobre la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.
El portaldetransparenciallucmajor.org compta amb un espai destinat a la participació ciutadana, un de transparència economicofinancera i el de contractacions, convenis i subvencions on, entre altres coses, figura el que perceben les formacions polítiques per a representació a l’Ajuntament de Llucmajor.
El que fou regidor d’Innovació i Comunicació, Miquel Serra, destaca que “l’única cosa que s’ha fet aquesta legislatura és actualitzar tot el relatiu a la declaració de béns dels regidors i el que perceben però no s’ha penjat cap altre document” i posa per exemple que “ni s’han publicat les actes dels plens, ni les ordres del dia prèvies, ni els acords i actes de la junta de govern, cap document actualitzat a l’apartat de transparència economicofinancera, entre molta altra documentació que roman amagada i lluny de l’abast a la ciutadania com ara l’obligatòria informació sobre els assessors contractats, ni el currículum que justifiqui la seva contractació, ni les seves declaracions de béns i activitats.
Captura de pantalla 2020-01-31 a las 11.23.33
Miquel Serra recorda que el portal de transparència “no va costar ni un euro a l’Ajuntament de Llucmajor, ja que fou realitzat mitjançant el programa Joves Qualificats del SOIB i gràcies a l’esforç i col·laboració de tots els departaments municipals i el suport del d’informàtica”. Serra, que ben aviat prendrà possessió de l’acta de regidor en substitució de Jaume Tomàs, reconeix que “quan vàrem estrenar el portal al mes de març de 2018 estava molt complet i així i tot tenia algunes mancances que anàvem solucionant de mica en mica però ara està paralitzat i la majoria d’enllaços duen a una “pàgina no trobada”, una evidència del que és la transparència per l’actual equip de govern”.
Serra posa com a prova que a principis de 2017 l’índex de transparència de l’Ajuntament de Llucmajor estava en el compliment d’un 5,23 per cent dels indicadors de transparència i que anà pujant de forma progressiva gràcies a les diferents iniciatives de l’equip de govern fins a arribar a un 41,03 per cent pocs dies després d’obrir el portal de transparència. Un procés de millora de la transparència municipal que havia de concloure durant aquesta, millora que, sorprenentment, s’ha aturat, retrocedint en matèria de transparència a molts d’anys enrere.
La transparència i la participació ciutadana són els pilars bàsics de qualsevol administració publica moderna i la sensació, passats els primers vuit mesos de legislatura, és que no hi ha intenció per part de l’equip de govern de potenciar-los, just al contrari, la transparència i la participació estan experimentant un inexplicable retrocés. Per això des de MÉS per Mallorca sol·licitam un urgent i obligatori canvi per aconseguir el Llucmajor modern, transparent i participatiu que tots desitjam.

MÉS PER LLUCMAJOR S’OPOSA QUE EL REGIDOR DEL GRUP MIXT PERCEBI 23.000€ COM A PARTIT POLÍTIC ELECTE

Raúl Domínguez, expulsat de VOX abans de la constitució de la Corporació, reclama ara cobrar mensualment com a partit i regidor

22 de gener de 2020

MÉS per Llucmajor s’oposa que el regidor del Grup Mixt, Raúl Domínguez, incrementi la retribució que percep com a regidor. El regidor expulsat per VOX-ACTÚA BALEARS reclama en una sol·licitud que serà votada en el proper ple de la Corporació municipal, cobrar el sou de portaveu municipal, 18.000 euros anuals, i 475 € mensuals per a despeses del Grup Mixt, del qual és l’únic integrant. És a dir, una despesa total de 23.000 euros anuals.
Cal recordar, i així ho explica ell en el seu escrit, que Raúl Domínguez fou elegit a les eleccions del mes de maig de 2019 per les llistes de VOX-ACTÚA BALEARS, a les quals va concórrer com a número 2. Abans però de la celebració del ple de constitució de l’Ajuntament de Llucmajor, fou expulsat del seu partit amb la qual cosa va quedar integrat en el Grup Mixt.
Davant aquesta situació, Més per Llucmajor considera que Domínguez no hauria de percebre cap retribució econòmica superior a la que ja cobra, és a dir, la que li correspondria com a regidor si encara romangués en el grup pel qual va concórrer a les eleccions: cobrar les dietes per assistència a plens i comissions. És molt mal d’explicar que la conducta que va provocar la seva expulsió del partit li pugui ocasionar, ara , un benefici econòmic personal.
Davant la manca d’un Reglament Orgànic Municipal (ROM) a l’Ajuntament de Llucmajor, sembla que haurà de ser el ple municipal qui finalment decideixi si l’excandidat de VOX pot veure acceptades les seves aspiracions. Davant aquesta situació, des de Més per Llucmajor feim una crida a la responsabilitat de la resta de formacions que conformen l’Ajuntament de Llucmajor perquè ho impedeixin i rebutgin aquesta demanda, atès que crearia un precedent molt perillós que desvirtuaria l’existència dels mateixos partits polítics.
Finalment, volem destacar que aquesta petició de remuneració econòmica, és la primera acció que fa Domínguez al ple de l’Ajuntament en 7 mesos, ja que des de principi de legislatura no ha fet cap pregunta ni ha presentat cap moció.
Des de Més per Llucmajor temem que l’actual equip de govern vulgui agrair la fidelitat i el suport extern que Domínguez els dóna, recompensant-lo amb aquest premi econòmic.

MÉS per Llucmajor critica que les activitats culturals han baixat un 40 per cent aquesta legislatura 

El teatre i les conferències han sofert un descens del 70 per cent

La passada legislatura amb la regidoria de Cultura liderada per MÉS per Llucmajor, el municipi va esdevenir un referent en matèria d’activitat cultural amb una programació rica i variada. Passats uns mesos però des de l’inici de la nova legislatura amb el nou equip de govern, són molts els ciutadans que ens fan arribar el seu desencís amb la manca d’oferta cultural actual.

Davant aquesta situació vàrem decidir fer un estudi comparatiu. Hem comparat les activitats culturals organitzades per l’Ajuntament de Llucmajor durant els darrers quatre mesos de l’any 2019 i amb les activitats organitzades durant el mateix període de l’any anterior. Les dades han estat extretes dels diferents programes i agendes culturals publicades per l’Ajuntament de Llucmajor i el resultat ha estat aclaparador.

La comparativa mostra un descens en totes les disciplines culturals: les exposicions han baixat el 57%; les projeccions han desaparegut; els concerts musicals es mantenen pràcticament igual; els espectacles teatrals i les conferències han sofert un descens del 70%; un 17% les presentacions de llibres; un descens del 33% respecte a les lectures i contacontes; les visites culturals s’han vist reduïdes a la meitat.

taula

Així, el balanç total de les activitats cultural organitzades per l’ajuntament de Llucmajor és d’una reducció d’un 42%. El descens s’ha repetit durant tots els mesos sotmesos a comparació.

Però a banda d’aquesta reducció, el problema no és només no saber dinamitzar correctament l’activitat cultural i desaprofitar la inèrcia cultural aconseguida durant la passada legislatura, sinó que també hi ha una flagrant manca d’interès i mitjans per fer una correcta difusió dels actes.

A la passada legislatura hi havia una agenda mensual que s’editava en paper i es publicava al web de l’Ajuntament. Addicionalment hi havia una llista de distribució per correu electrònic i una aplicació de mòbil que enviava, cada dia, la informació dels actes del dia a les persones que s’hi havien subscrit. Ara, en canvi, l’aplicació s’ha deixat d’utilitzar, la llista de distribució només envia un butlletí setmanal que no inclou la programació cultural i la informació en paper ha desaparegut. A més, la informació que hi ha al web de l’ajuntament és incompleta i moltes vegades conté errors.

En conclusió es fan menys actes i, els que es fan, no es comuniquen de forma adequada. Feim una crida als responsables a demostrar que hi ha interès per promocionar la cultura, per revertir aquesta situació i oferir al municipi de Llucmajor l’activitat cultural que demanda i mereix.

10516887_672912509453666_4180521502058829651_n

TANCAMENT D’UNA ETAPA

Després de pràcticament una dècada dedicat a la política municipal activa, com regidor i batle de l’ajuntament de Llucmajor, al passat plenari vaig presentar la meva renúncia a l’acta de regidor d’aquest consistori.
Quan vaig començar a caminar per aquest camí ho vaig fer per una convicció que al llarg de la meva vida m’ha fet considerar que si les coses no t’agraden, s’ha de fer feina i lluitar per canviar-les, que no basta queixar-se i esperar a veure que passa.
Tenir l’oportunitat de participar en la política municipal d’aquest poble ha estat, i és, un plaer, un honor i sobretot una responsabilitat molt gran. El fet de dedicar temps i esforç a millorar la vida dels llucmajorers i llucmajoreres és una experiència satisfactòria i gratificant, que tot i haver passat moments durs, ingrats o frustrants m’han fet créixer com gestor de la cosa pública i sobretot com a persona.
He après moltíssim d’aquesta experiència, del funcionament de l’Ajuntament i sobre tot dels companys del consistori d’aquestes tres legislatures, tan dels que he tengut a la part oposada com al que he tingut al mateix costat de la bancada.
Gracies a tot el personal de l’Ajuntament per facilitar-me la tasca tan quan he estat a l’oposició com quan he estat a l’equip da govern.
Gràcies als companys d’anteriors consistoris, que malgrat les diferències polítiques sempre hem mantingut un tracte amable i cordial.
No em vull deixar ningú per això tan sols faré referència als que més petjada han deixat a la meva persona políticament xerrant, sense deixar de banda el meu agraïment i reconeixement als membres del grup socialista i del PI amb els quals vaig compartir labors de govern a la legislatura passada.
Però no seria de justícia passar per alt persones que han marcat un paper molt rellevant dins aquesta etapa que avui s’acaba.
En primer lloc a Joana Lluïsa Mascaró el meu referent polític i molts de pics vital, poques coses se li escapen de la seva visió critica i pragmàtica.
Als companys Lluís Segura i Adelina Gutiérrez, que a la legislatura passada varen ser uns autèntics baluards al claustre pel bé de la cultura a Llucmajor.
A Maria Barceló, per la seva valentia i dedicació a la defensa d’unes onviccions fermes, i per la seva vocació de servei públic.
A Miquel Àngel Serra, verdader escuder en moltes batalles, algunes guanyades i d’altres perdudes, però que mai m’ha decebut en la seva aptitud i en la seva visió global de tots el temes que ens hem plantejat, i al qual li cedesc aquest escó de regidor amb la certesa que ho farà millor que jo i a qui li desig la millor de les sorts, que li farà falta.
Si no fos per tots vosaltres, per la gent de la nostra agrupació de MES per Llucmajor, que m’han ajudat i m’han fet partícip de la seva il·lusió per canviar les coses, per la gent de MES per Mallorca que han confiat en mi i que en donen suport i ajuda, no hauria estat possible sortir-me’n d’aquesta etapa engrescadora i emocionant.
També vull agrair a tota la gent que al llarg d’aquestes tres legislatures han confiat en mi i en la nostra agrupació per dur endavant unes polítiques per millorar la vida dels nostres veïns.
També he d’agrair a la meva família i especialment a la meva dona el recolzament i suport, tot i que hi ha hagut moments que no n’era mereixedor, ja que hi ha hagut molts de moments que en lloc de compartir la meva vida amb ells m’he dedicat a fer poble.
A la vida tot són etapes i tot són decisions que afecten aquestes etapes, i la meva és la de deixar el meu càrrec de regidor per poder dedicar-me amb més força a nous projectes personals i professionals, amb l’esperança que el meu pas per l’Ajuntament hagi estat positiu per a la vida de tots el llucmajorers i llucmajoreres.

Moltes gràcies a tots.

Jaume Tomàs OliverEMgEBCGXsAE6NND

MÉS per Llucmajor força a l’equip de govern municipal a rectificar sobre la justificació de les despeses a grups municipals.

En una de les primeres mesures d’aquest mandat, l’equip de govern de l’ajuntament de Llucmajor va aprovar l’eliminació del control, que existia fins llavors, sobre les subvencions que reben els grups polítics municipals.

Aquest fet va rebre la critica per part dels partits de l’oposició i de gran part de la societat llucmajorera. L’eliminació de la justificació de despeses suposava un retrocés inacceptable en el control i la transparència de l’Ajuntament i creava un greuge comparatiu amb les subvencions atorgades a associacions social, culturals i esportives del municipi que presenten una justificació exhaustiva de les despeses realitzades.
Durant aquests mesos no hem defallit per aconseguir una rectificació d’aquesta mesura i ho hem aconseguit al darrer ple de l’any on mitjançant una proposta presentada per Més per Llucmajor hem aconseguit la rectificació de tots els partits del consistori. Recuperam el seny i les bones pràctiques en transparència i aconseguim que els membres de l’equip de govern reconeguin l’error que suposava la modificació anterior.
Des de Més per Llucmajor no renunciam a l’objectiu d’aconseguir un municipi modern, participatiu i transparent del qual tot ens hem de sentir orgullosos i durant el 2020 continuarem fent feina per aconseguir-ho. El temps ens ha donat la raó.

logo mÉs per llucmajor wp