PROPOSTES DE MÉS PER LLUCMAJOR PER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19

Introducció

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les conseqüències econòmiques i socials associades farà que haguem d’aportar tots el millor de nosaltres.
Ens trobam davant moltíssims de canvis inesperats i situacions difícils d’afrontar. Per aquest motiu ens posam a disposició del govern municipal i tractarem d’evitar l’enfrontament. Empatitzam amb les dificultats que trobarà el govern municipal per fer front a la crisi.
Des de Més per Llucmajor consideram que és moment de ser propositius i constructius,. Per aquest motiu totes les nostres propostes seran conegudes i debatudes amb el govern municipal abans de fer-se públiques.

Situació econòmica actual de l’Ajuntament Llucmajor

Superàvit 2019: 8.779.795,96 €
Romanent de tresoreria a 31 de desembre 2019: 16.129.136,63 € Deute: 0 €

La situació actual del municipi és favorable. L’Ajuntament ha de ser capaç, sense que la seva estabilitat es vegi amenaçada, de mobilitzar els recursos suficients per ajudar a minimitzar les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Cal exigir al Govern de l’estat l’autorització per a utilitzar aquests recursos.

Propostes per reforçar els serveis socials

Com bé diu el pla «cuida Llucmajor» ha de ser uns dels eixos principals i segurament aquell que precisa una actuació més urgent.
Per aquest motiu, reiteram la sol·licitud feta a la junta de portaveus del 4 de maig sobre la necessitat urgent de reforçar el departament de Serveis Socials amb incorporacions de professionals que ajudin a reforçar el servei que ha d’atendre un nombre creixent d’usuaris. Han passat dues setmana sense que s’hagi executat el reforç urgent acordat. És cert que durant aquest temps s’ha fet l’oferta mitjançant el SOIB d’una plaça de treballador social. Un reforç massa petit per la càrrega actual dels Serveis Socials Municipals i on els treballadors socials han de suportar un volum
d’expedients que duplica el que seria desitjable. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

1. Reforçar de forma urgent, decidida i diligent la plantilla de treballadors socials municipals. Per donar compliment a allò que vàrem acordar a la junta de govern i sobretot per atendre adequadament als ciutadans del municipi de Llucmajor que així ho sol·licitin la contractació per 6 mesos d’un mínim de cinc treballadors socials nous.

2. Resoldre la borsa de treball de treballadors i treballadores socials actualment pendent de la correcció de la segona prova. En absència d’una borsa d’interins, procedir a la contractació urgent i extraordinària del personal necessari mitjançant l’oferta de les places necessàries al SOIB.

3.També s’ha anunciat l’ampliació en el nombre d’educadors. Demanam que aquests educadors siguin contractats de manera directa per l’Ajuntament. No consideram adequat que l’Ajuntament no disposi de cap educador social dins la plantilla municipal, fet que s’hauria d’arreglar de forma imminent si volem donar estabilitat i qualitat al servei.

4.Demanam que el departament de serveis socials ens faci arribar un informe de situació del departament. Amb la quantitat d’usuaris/famílies ateses, quantitat de les ajudes atorgades i el ràtio d’expedients que cadascun dels membres del departament està tramitant. També estaria bé tenir una planificació i temporalització de les modificacions reglamentàries necessàries.
L’emergència social provocada per la crisi sanitària del coronavirus ens exigirà més recursos que mai per assegurar que els ciutadans tenguin cobertes les necessitats bàsiques. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

5.Incrementar les partides destinades a ajudes per necessitats urgents i compra d’aliments. Un increment que ha d’executar-se de forma immediata vist que la partida pressupostaria està esgotada completament.

6.Moltes de les ajudes, tenen com a requisit l’empadronament. Facilitar l’empadronament a aquelles persones que no disposin actualment d’un habitatge.

7.Cercar vies de col·laboració amb les diferents xarxes de solidaritat existents al municipi: (Càritas, Creu Roja, Sos Mama, Mallorca sense famílies, …).

Propostes per reduir l’impacte econòmic sobre famílies i sector econòmic local

La crisi sanitària i l’aturada produïda pel confinament, ha posat al descobert totes les febleses del nostre model econòmic que ho aposta tot al turisme i l’especulació urbanística.
Serà necessari alleugerir les càrregues a les famílies, empreses i autònoms locals afectats. El gruix de les mesures i una part molt importants dels recursos econòmics han d’anar a reduir l’impacte sobre les famílies i el sector econòmic local. Aquest 2020 les regles fiscals quedaran superades per tot arreu però també hem de preveure la caiguda dels ingressos, tant pel que fa a les aportacions d’altres administracions, com pel que fa al que recaptarà l’Ajuntament per taxes i impostos. És important reservar romanents que ens permetin quadrar pressuposts els propers anys, que ens permetin preservar els serveis públics. Afortunadament no hem de tornar deute, fet que s’ha de valorar com mereix per afrontar aquesta crisi.
Encara és prest per definir amb detall aquestes mesures, sobretot si tenim en compte que aquestes mesures hauran d’anar avalades pels diferents tècnics de l’Ajuntament, però ja es pot començar a fer un esbós de com ha de ser aquestes mesures i quin abast global han de tenir. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

8. Decidir i marcar quin ha de ser el límit econòmic de les mesures plantejades per ajudar a les famílies, autònoms i empreses. La nostra proposta per aquest límit és la utilització del superàvit del 2019.

9.Fer la mínima modificació pressupostària possible. L’Ajuntament ha de seguir fent feina i donant feina a les empreses del municipi.

10.Les inversions previstes no s’han d’aturar, just al contrari, aquestes inversions s’han de reforçar ja que repercuteixen positivament al municipi amb la creació de llocs de feina i afavorint la dinamització econòmica de la zona.

11.La bonificació de les taxes recollida i tractament de fems com a mesura d’ajuda al petit comerç afectat.

12.La bonificació de la taxa d’Ocupació de Via Pública (terrasses i mercats) fins al 31 de desembre 2020. Retorn d’aquesta taxa als establiment que ja l’hagin pagada. Com a mesura d’ajuda al petit comerç afectat.

13.Cercar un mecanisme de compensació dels abonaments dels usuaris de les instal·lacions esportives fins que no es normalitzi completament el seu funcionament.

14.Davant la dificultat de fer modificacions sobre els imposts de cobrament obligatori municipal, facilitar la flexibilització dels terminis de pagament dels impostos (IBI, IVTM, …). Només és podran afegir a les mesures d’ajuda les empreses que estiguin al dia amb les seves obligacions legals i no facin servir instruments de frau fiscal o evasió a paradisos fiscals.

15.Posar en marxa un gran campanya de promoció del petit comerç local amb recursos econòmics suficients per a garantir-ne una bona difusió.

16.La creació d’una línia de subvenció destinada a autònoms i petit comerç per compensar els sobrecosts d’adaptació a les normes i protocols de seguretat.

17.El pressupost 2020 destinava una partida a les actuacions per part de les associacions culturals del municipi. Aquesta quantitat s’hauria de transferir enforma de subvenció, similar a la que varen gaudir el 2019.

18.Procedir amb celeritat amb el pagament de les factures pendents, sobretot a aquelles que afecten a petites i mitjanes empreses del municipi.

Propostes comunicatives

L’Ajuntament té l’obligació de ser corretja de transmissió de la informació de servei generada per les administracions públiques, tant aquella de procedència municipal com la que prové del Consell Insular, del Govern de les Illes Balears o del Govern d’Espanya. Aquestes són informacions de gran importància i és necessari que arribin a tothom.
Els llucmajorers viuen aquest episodi amb greu preocupació. Hem de contribuir a traslladar aquesta informació, si pot ser, de manera ordenada, entenedora i pedagògica, i hem de resoldre els dubtes que se’n derivin. Les xarxes socials per la seva capacitat de penetració i la web municipal per la seva capacitat d’aglutinar tota aquesta informació han de ser les nostres eines principals de comunicació. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

19.L’Ajuntament ha d’augmentar l’esforç de comunicació sobre totes les ajudes i rendes socials existents. S’està generant informació de rellevància sobre les prestacions per desocupació, ajudes al lloguer, moratòria hipoteques, renda social garantida, entre altres.

20.Continuam demanant la creació d’un directori d’informació COVID a la web municipal, com han fet tots els grans municipis de Mallorca com ara Palma, Calvià, Inca, Manacor i Marratxí.

21.A les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) i web municipal hi ha una absència pràcticament absoluta d’informació de servei procedent d’altres administracions. No entenem l’absència d’aquesta informació i esperam s’esmeni aquesta omissió.

22.L’Ajuntament s’ha d’abstenir en aquests moment per fer propaganda, no és el moment. És el moment de donar al ciutadà la informació que necessita. Un parell d’exemples que esperam siguin aclaridors:

Aquesta informació no és útil, no té vocació de servei, si no va acompanyada del sistema de contacte que han d’utilitzar els ciutadans per disposar d’aquests serveis.

23.L’Ajuntament ha de respectar les ordenances municipals respecte l’ús de les llengües oficials. Tenim un reglament d’usos lingüístics vigent. S’ha de complir i fer complir.

Propostes de bon govern

A la junta de portaveus del 4 de maig vàrem decidir la creació d’una comissió informativa amb la mateixa representativitat que el Ple per informar i debatre sobre els plans d’acció. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

24.La creació immediata d’aquesta comissió, que tendrà una periodicitat quinzenal. Reduint-se aquesta periodicitat quan els temes a tractar i la urgència d’aquest així ho requereixin. Aquestes reunions tendran una convocatòria oficial amb l’ordre del dia dels temes a tractar.

25.L’equip de govern municipal serà l’encarregat de presentar les propostes i se cercarà el màxim consens amb la resta de forces polítiques amb representació al ple de l’ajuntament de Llucmajor. Quan aquest consens no sigui possible, es procedirà a la votació de les propostes.

26.L’equip de govern municipal es compromet a no presentar cap mesura sense que l’oposició hagi estat informada i escoltada.

Propostes de protecció per al personal municipal

La rebaixa en les mesures de confinament durà associat el retorn progressiu de la feina presencial a l’Ajuntament, aquest retorn s’ha de fer amb les màximes garanties de seguretat possibles. Per aquest motiu des de Més per Llucmajor proposam:

27.Només obligar al retorn d’aquell personal que no pugui desenvolupar correctament la seva feina a distància. Mantenir el caràcter preferent de la feina a distància sempre que sigui possible.

28.L’Ajuntament garantirà la protecció de la salut dels treballadors públics municipals. Garantint que puguin realitzar la seva feina mantenint la distància mínima de seguretat i les mesures d’higiene i prevenció.

29.L’Ajuntament proporcionarà els EPIs adequats i els renovarà sense superar els temps d’ús d’aquests.

Propostes de millora de la mobilitat

Per aconseguir un poble pensat per la gent que hi viu, els infants, la gent gran, els negocis, els esportistes i els vianants. Per poder caminar de forma segura i amb les distàncies de seguretat establertes per salut pública, proposam:

30.Destinar carrils de vehicles a vianants, alliberar trànsit a carrers secundaris, mesures de pacificació del trànsit dins el municipi, tancar carrers als cotxes i destinar més espai públic als vianants.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s